Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.040-1433-C01 „Увеличаване  на производствения капацитет на „АИБО -С“ ЕООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АИБО-С“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Във връзка с изпълнението на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.040-1433-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал в „АИБО – С“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура №BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, „АИБО – С“ ЕООД публикува тръжна документация за кандидатстване по процедура за определяне на изпълнител тип „Избор с публична покана“ с предмет:

Доставка на оборудване по обособени позиции:

-Обособена позиция №3 – Буферен резервоар за съхранение на  полуфабрикат – 2 бр.

-Обособена позиция №7- Помпа за транспортиране на течност на чистачки – 1 бр

Тръжната документация е публикувана също на интернет сайта на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg и на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС – https://www.eufunds.bg/. Крайният срок за подаване на оферти е 12.08.2021 (четвъртък).  Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна датаСесията по отваряне на оферти ще се проведе на 13.08.2021 г. (петък) от 13:30 ч. на адреса на „АИБО – С“ ЕООД в гр. Пловдив, район р-н Централен,  ул. „Д-р Добрев“ №3 ПК 4000

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

Меню