На 11.08.2020 г. АИБО –С ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ     № BG16RFOP002-2.073-7930-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията -19“

Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП. Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност  2014-2020,

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000.00 лева, от които 8500.00 лева европейско и 1500.00 лева национално съфинансиране.

Срок на договора: от 11.08.2020 г. до 11.11.2020 г.

Меню